Skip to main content

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w DB-PRO Damian Bednarz

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

informujemy iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DB-PRO Damian Bednarz z siedzibą w Opolu  (45-641) ul. Tytanowa 16, adres do korespondencji: Opole (45-641) ul. Oświęcimska 122B, NIP: PL7542752467,
tel.: +48 882 430732, e-mail:

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będziemy przetwarzać w następujących  celach:

1. W celu niezbędnym do wykonania umowy/realizacji zlecenia, której jest Pan/Pani stroną, lub podjęcia działań przed zawarciem umowy/realizacji zlecenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.

2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit c RODO (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, w zakresie archiwizacji).

3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO,  przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (prowadzenie konta firmowego na Facebooku- tzw. Fun Page, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).

4. Jeżeli  przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej,  zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej  nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych  (art. 15 ust. 1 lit. D  RODO):

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora   zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (uzyskania kopii) oraz prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia danych (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu.

W przypadku gdy  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody).

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, bądź pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt na wskazany adres poczty elektronicznej, bądź korespondencyjnie na adres:  45-641 Opole 45-641, ul. Oświęcimska 122B.

Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, organy administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie  Administratora:

  • nasi partnerzy handlowi, podwykonawcy
  • podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe,  techniczne, informatyczne, prawne,  windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, podmioty realizujące płatności.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przez Nas przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przez Nas przetwarzane poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.